Artikel 1: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen De Rouw & Kuzee V.O.F., zijnde de vennootschap aan wie werkzaamheden zijn of worden opgedragen, hierna ook “de opdrachtnemer” en de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan De Rouw & Kuzee opdracht geeft of heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, hierna “de opdrachtgever”.
2. Als overeenkomst worden aangemerkt alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden door De Rouw & Kuzee.
3. De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
4. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet op de overeenkomst van toepassing.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkomen overeenkomst
1. Alle aanbiedingen van De Rouw & Kuzee, alsmede prijsopgaven, brochures en prijslijsten - zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.
2. De door de Rouw & Kuzee op verzoek uitgebrachte offertes zijn acht weken geldig. Aan het uitbrengen van een offerte zijn geen kosten verbonden mits binnen genoemde termijn van acht weken ofwel opdracht wordt verstrekt aan De Rouw & Kuzee tot het verrichten van de werkzaamheden ofwel bericht wordt gegeven dat van de offerte geen gebruik zal worden gemaakt. Indien De Rouw & Kuzee binnen de genoemde termijn van acht weken op de offerte geen reactie hebben ontvangen wordt een bedrag van € 150,= bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
3. Mondelinge afspraken binden De Rouw & Kuzee eerst nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.
4. Een overeenkomst komt tot stand doordat het door De Rouw & Kuzee gedane aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard en niet onverwijld na de aanvaarding door De Rouw & Kuzee is herroepen.

Artikel 3: Prijzen
1. De door De Rouw & Kuzee opgegeven prijzen zijn exclusief btw.
2. In de opgegeven prijzen zijn niet begrepen de kosten voor vergunningen voor het plaatsen van steigermateriaal, parkeervergunningen en bouwvergunningen en dergelijke. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verzorging van de benodigde vergunningen en dergelijke.
3. Indien de kosten van De Rouw & Kuzee na het sluiten van de overeenkomst op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten, omhoog gaan, kunnen deze aan opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 4: Meerwerk
Meerwerk wordt op verzoek van de opdrachtgever verricht, hiervan wordt een schriftelijke bevestiging aan de opdrachtgever verstrekt. Meerwerk brengt extra kosten met zich. De kosten voor meerwerk vallen niet binnen de offerte, deze worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Lees verder op blad 2