Artikel 5: Betaling en rente
1. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een derde van het totale overeengekomen bedrag door de opdrachtgever te zijn betaald. Opdrachtgever ontvangt bij betaling een kwitantie voor het betaalde bedrag.
2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien niet binnen acht dagen na ontvangst van de factuur wordt gereageerd, wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben geaccepteerd.
3. Indien binnen 14 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is er sprake van verzuim en zijn De Rouw & Kuzee gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.
4. Kosten die De Rouw & Kuzee dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen komen voor rekening van de ­opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de vordering.
5. Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.
6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen die De Rouw & Kuzee aan hem verschuldigd mochten zijn.

Artikel 6: Uitvoering van de werkzaamheden
1. Een termijn voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt bij benadering opgegeven, het is geen fatale termijn. Overschrijding van de termijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.
2. Ingeval van calamiteiten of ziekte zijn De Rouw & Kuzee niet gehouden om de werkzaamheden binnen de bij benadering opgegeven termijn af te ronden. De Rouw & Kuzee zullen zich in voorkomende gevallen inspannen om een vervangende schilder te vinden.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat steigers en ladders door De Rouw & Kuzee kunnen worden geplaatst. Dit houdt in dat de gevel van het pand vrij dient te zijn. Eventuele schade aan beplanting en andere zaken wordt niet vergoed. Indien nodig dienen vergunningen door de opdrachtgever te worden aangevraagd.
4. Demontage van ramen en deuren dient door opdrachtgever zelf te geschieden. Indien opdrachtgever dit nalaat of De Rouw & Kuzee verzoekt om dat te doen, zal dat vanzelfsprekend met de nodige voorzichtigheid worden gedaan, doch aansprakelijkheid voor eventuele beschadigingen wordt hierdoor uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Oplevering geschiedt na afronding van de werkzaamheden in aanwezigheid van opdrachtgever.
6. De werkzaamheden zullen naar beste kunnen door De Rouw & Kuzee worden uitgevoerd. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. Indien opdrachtgever van mening is dat de prestatie niet beantwoordt aan de overeenkomst, dient hij De Rouw & Kuzee daarvan schriftelijk, binnen acht dagen na oplevering op de hoogte te stellen.

Artikel 7: Garantie
De Rouw & Kuzee bieden garantie op het door hen verrichte schilderwerk tot drie jaar na oplevering van de werkzaamheden. Deze garantie geldt niet voor beschadiging van de werkzaamheden na oplevering, vervuiling of bevuiling, overschilderen, brand, waterschade, houtrot, chemische bewerkingen of anderszins opzettelijk veroorzaakte gebreken. In geval van blank cq transparant lakwerk is de garantietermijn beperkt tot een jaar na oplevering van de werkzaamheden.

Artikel 8: Geschillen
In geval van geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en De Rouw & Kuzee, zullen deze worden beslecht bij wege van bindend advies. Geschillen kunnen zowel door opdrachtgever als door De Rouw & Kuzee worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Schilders- Glaszetters en Stukadoorsbedrijf te Den Haag. Eventuele klachten van opdrachtgever dienen wel eerst conform artikel 6.6 aan De Rouw & Kuzee kenbaar te zijn gemaakt. Nederlands recht is op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en De Rouw & Kuzee van toepassing.

Terug naar blad 1